$ DOLAR → Alış: 30,94 / Satış: 31,06
€ EURO → Alış: 33,58 / Satış: 33,72

5. Yargı Paketi yürürlüğe girdi

5. Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayınlanarak …

5. Yargı Paketi yürürlüğe girdi
  • 30.11.2021
  • 174 kez okundu

5. Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayınlanarak maddeleşti.

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARINDA MAHALLÎ MAHKEMEYE YETKİ

İcranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu basamağına nazaran bölge adliye mahkemesi yahut Yargıtaydan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz basamakları bakımından başka farklı alınması tarzı ise koruma edilecek.

Bölge adliye mahkemesince istinaf müracaatının kesin olarak temelden reddine karar verilmesi halinde alacaklının istemi üzerine, ayrıca sürece gerek kalmaksızın teminata bahis olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf müracaatının temelden reddine ait karara karşı temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının tesiri, temyiz yoluna başvurma mühletinin dolmasına kadar devam edecek.

Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın değerini takdir edecek, gerektiğinde uzmana başvurabilecek.

Haczedilmiş fakat koruma altına alınmamış mallar satış talebi üzerine koruma altına alınacak yahut ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi takdirde satış yapılamayacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilecek.

1 YIL İÇİNDE HACZOLUNAN MALIN SATIŞINI İSTEYEBİLECEK

Bir taşınır malla ilgili üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal koruma altına alınmayacak. Lakin takibin devamına karar verilirse mal koruma altına alınabilecek.

Alacaklı yahut borçlu, hacizden itibaren 1 yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu karara tabi olacak. Bir yıllık müddet içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme müddeti, satış isteyen alacaklı bakımından bir yıllık mühletin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacak. Satış talebiyle birlikte değer takdiri ve satış masraflarının tamamının peşin olarak yatırılması zarurî olacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından koruma, değer takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ait sarfiyatların tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zarurî olacak.

Değer takdiri ve satış masraflarının, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten koruma sarfiyatının tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan ölçünün satış süreçleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış isteyene 15 günlük müddet verilecek ve bu müddette eksik ölçü tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Belirtilen masraflar Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede belirlenecek.

RIZAEN SATIŞ YETKİSİNİN KAİDELERİ

Borçlunun borcunu sistemli taksitlerle ödemeyi taahhüdü yahut alacaklı ile borçlunun hacizden evvel ya da sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları mukavele nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak yahut kağıt, damga vergisinden istisna olacak.

Kanunla, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı hedefiyle yetki veriliyor. Borçlu, değer takdirinin bildirisinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Değer takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da değer takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, değer takdirinin katılaşmasından sonra cebri satış süreçlerini durdurarak borçluya 15 günlük mühlet verecek. Borçluya verilen müddetin başlangıcından icra mahkemesinin kararına kadar geçen müddette alacaklı bakımından satış isteme mühleti işlemeyecek.

Rızai satışta bedel, malın muhammen değerinin yüzde 90’ına karşılık gelen ölçüsü ile o malla teminat altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu ölçüsü ve ayrıyeten bu ölçüye ek olarak bu basamağa kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 günlük mühlet içinde belgeye ödemesi halinde icra müdürü, gerekli bilgi ve evrakları temin ettikten sonra satışın onayı ile malın periyot ve teslim süreçlerinin yapılmasına karar verilmesi için belgeyi derhal icra mahkemesine gönderecek. Mahkeme, en geç 10 gün içinde yapacağı inceleme sonucunda evrak üzerinden talebin kabulüne yahut reddine kesin olarak karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak evre ve teslim süreçleri gerçekleştirilecek. Ret kararı verilmesi halinde yatırdığı bedel alıcıya iade edilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMAYA AİT KARARLAR

Kanunda, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ait kararlar de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme mühleti 7 gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak. Teklif verenlerin ferdî bilgileri, artırma mühleti içinde bilişim sistemini işleten kamu vazifelileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler ortasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen değerinin binde birinden ve her halde 100 liradan az olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma müddeti içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma müddetinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir keze mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satış portalında satış süreçlerinin inançlı bir halde gerçekleştirilmesini engelleyen yahut elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine ziyan veren internet siteleri hakkında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Kabahatlerle Çaba Edilmesi Hakkında Kanun kararları uygulanacak.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan yahut satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte hareketlerde bulunan gerçek ve hukuksal şahısların, satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca 3 ay müddetle engellenecek. Engelleme süreci, derhal uygulanmaya başlanacak ve satış portalının ilgili şahısların görebileceği bir kısmında duyurulacak. Bu sürece karşı, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu kararları uyarınca sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Hakim, başvuruyu tez olarak karara bağlayacak. Müracaatın yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Teklif verme müddeti içinde bilişim sisteminin bakımı yahut uygunlaştırılması için gerekli olan süreçler yapılabilecek. Bu süreçler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

HACZEDİLEN MALIN SATIŞINA AİT HAZIRLIK SÜREÇLERİ

Maddeyle, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ait hazırlık süreçleri de tekrar belirleniyor.

Buna nazaran birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden en az 15 gün evvel ilan edilecek. Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek halde belirlenecek.

İlanın formu ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en uygun geleni nazarıdikkate alınarak tayin olunacak. İlanın yurt seviyesinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı 50 bin üzerinde olan ve yurt seviyesinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, kıymetli vasıfları, muhammen değeri ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ait bilgilerin yer aldığı elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması mecburî ilanlar dışında, taraflar elektronik satış portalında yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ilişkin olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilecek. Lakin özel mahiyetteki bu ilan resmi muameleye etki etmeyecek.

İlan edilen metinler ortasında farklılık bulunması halinde elektronik satış portalında ilan edilen metin temel alınacak.

Elektronik satış portalında yapılacak ilanda şu konular yer alacak:

Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, değerli vasıfları, muhammen değeri, bulunduğu yer ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan başka bilgileri,
Artırmaya katılabilmek için mahcuzun değerinin yüzde 10’unu karşılayacak fiyattaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının zarurî olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma müddetinin bitiminden evvelki gün saat 23.30’a kadar yatırılması gerektiği,
Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma mühletinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışa husus mahcuzun değerinin yüzde 10’unu karşılayacak fiyatta kesin ve süresiz banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin mecburî olduğu, Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma mühletinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zarurî olduğu,
Paylı satışın mümkün olduğu hallerde açık artırma konusu malı muhakkak hisselerle satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma mühletinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin mecburî olduğu,
Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile iştirakin satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen hisse sahibinin, en geç artırma müddetinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın yahut paydaşlık hissesinin teminatı karşıladığı ölçü kadar kendilerinden teminat alınmayacağı,
Koşullar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği,
Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen değerinin yüzde 50’si ile o malla garanti altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu ölçüsü ve ayrıyeten bu ölçüye ek olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği,
İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de müddeti içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği,
Minimum ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı yahut en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde ikinci artırmanın birinci açık artırmadaki kurallar çerçevesinde tekrar yapılacağı,
İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ait tutanağın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,
Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,
İhalenin katılaşması üzerine malın tescil ve teslim süreçlerinin yapılacağı.
İhalenin mutlaklaşması üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi yahut sicile kayıtlı malın ihale alıcısı ismine tescili, damga vergisi ve katma paha vergisinin yatırılmasından sonra gerçekleştirilecek.

Avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri hatalar bakımından istinaf kanun yolunda mutlaklaşan kararlara temyiz kanun yolu açılıyor. Lakin bu düzenleme, 15 Temmuz 2020’den evvel verilmiş kesin nitelikteki kararlar bakımından uygulanamayacak. Cezası infaz edilmekte olan mahkumlar, bu husus kararlarından faydalandığı takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği konusunda kararı veren birinci derece mahkemesince kıymetlendirme yapılacak.
Hakim ve savcılık adaylığına atanma kurallarından, “alışılmışlığın dışında etrafın yadırgayacağı halde konuşma ve organlarının hareketini denetim zorluğu çekmek üzere manisi bulunmamak” koşulu kaldırılıyor.

CEBRİ İCRA SATIŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle, cebri icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasına paralel olarak haczedilen malların ihale adabı, bununla uyumlu hale getiriliyor. Buna nazaran, birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen değerinin yüzde 50’si üzerinden başlatılacak. Kuralların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte kuralların bulunması halinde, mal en yüksek teklif verene ihale edilmiş olacak ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçecek. İcra müdürü artırmanın bitmesinden sonraki birinci iş gününde artırmanın sonucunu gösteren bir sonuç tutanağı düzenleyerek tutanaktaki bilgileri birebir gün satış portalında ilan edecek. İhalenin sonucuna ait bu tutanakta, artırmanın ne vakit tamamlandığı, en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin ödenmesi gerektiği yahut kanundaki kuralların yerine gelmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı konuları belirtilecek.

Satış talebi, teklif verme başladıktan sonra geri alınamayacak ve teklif verme mühletinin bitimine kadar borcun büsbütün ödenmesi halinde satış durdurulacak.
İcra müdürü, minimum ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı yahut teklif verme müddetinin bitiminden evvel borcun ödendiği hallerde, ihalenin yapılamadığını yahut iptal edildiğini tutanakla tespit edecek.

Taban ihale bedelinin teklif edilmediği yahut en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hallerde ikinci artırma, birinci artırmadaki kaideler çerçevesinde daha evvel ilan edilen tarihte başlayacak.

Artırmada, alıcı çıkmaza yahut bu hususta yazılı kurallar gerçekleşmezse alacaklı, evvelki satış talebinden kalan satış isteme mühleti içinde satış günü verilmesini talep edebilecek. Satış isteme müddeti satış talebiyle birlikte duracak ve duran bu müddet, ihalenin yapılamadığına yahut iptal edildiğine ait tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki birinci iş gününde elektronik satış portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini satış portalı kayıtlarından tespit ederse artırma müddetinin bir gün uzatılmasına karar verecek, kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği vakti gösterecek. Tüm bu konular satış portalında duyurulacak. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi, artırma mühletinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemeyecek. Bu mühlet içinde, daha evvel en yüksek teklif veren teklifiyle bağlı olacağı üzere yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilecek.

TAŞINIR İHALESİNE AİT DEĞİŞİKLİKLER TAŞINMAZLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Hem taşınmazlar hem de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini nakit ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale katılaşmadan teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı ismine tescil edilmeyecek.

Kanunla, taşınır malların satışına ait yapılan ihale metot ve asıllarına yönelik birtakım değişiklikler, taşınmaz mallar için de geçerli olacak.

Elektronik satış portalında yapılacak satış ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla öbür ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekecek. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu konular irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacak.

Değer takdirine ait şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı verecek ve masrafını sarfiyat avansından karşılamak üzere belgeyi, resen yetkili icra mahkemesine gönderecek. Böylelikle değer takdirine ait şikayetin yetkili mahkemece bir an evvel ele alınması sağlanacak.
İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira kontratına bağlı olarak oturan bireye kira bedelini, başka hallerde ise taşınmazı kullanan şahsa eksper tarafından tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emredecek. İhtara karşın belirlenen bedelin icra dairesine yatırılmaması halinde, ilgili karar kıyasen uygulanacak ve depo edilen bedel ihalenin sonucuna nazaran hak sahibine ödenecek. Böylelikle uygulamada sıklıkla karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanırken, ihale katılaşıncaya kadar taşınmazın ne biçimde koruma ve yönetim edileceği konusunda icra dairesine yol gösteriliyor.

İhalenin feshi davasını açabilecek şahıslar ortasında sayılan “tapu sicilindeki ilgililer”, “resmi sicillerdeki ilgililer” olarak genişletiliyor. Sonlu birebir hak sahiplerine de bu davayı açabilme imkanı tanınıyor.

Satış isteyen alacaklı, borçlu yahut resmi sicilde kayıtlı ilgililerle sonlu birebir hak sahiplerinin dışında kalan bireylerce ihalenin feshinin talebi halinde, ihale bedeli üzerinden bağıntılı harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilgili şahısların beklenen ziyanına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde 5’i oranında teminat göstermesi koşulu aranacak.

İCRA MAHKEMESİ BİRTAKIM HALLERDE DURUŞMA YAPMADAN KARAR VEREBİLECEK

İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacak ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verecek. İhalenin feshi talebinin metottan reddi gereken hallerde duruşma yapılmadan da karar verilebilecek.

İcra mahkemesi, satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve hudutlu birebir hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan şahıslarca talep edilmesi nedeniyle; satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sonlu tıpkı hak sahipleri dışında kalan bireyler bakımından feragat nedeniyle; işin temeline girerek talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına mahkum edecek.

Düzenlemede para cezasına mahkum edilecek haller açık bir biçimde belirtiliyor. Bu kapsamda ihalenin feshi talebinin, satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sonlu tıpkı hak sahipleri ile pey sürerek ihaleye iştirak edenler dışında kalan bireylerce talep edilmesi nedeniyle yahut satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve hudutlu tıpkı hak sahipleri dışında kalan bireyler bakımından feragat nedeniyle ya da işin aslına girilmek suretiyle reddine karar verilmesi halinde ihalenin feshini talep eden, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına mahkum edilecek.

İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe yahut teslime hazır hale getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmeyecek. İhale konusu malın teslim edilemeyeceği yahut teslime hazır hale getirilemeyeceği durumlarda ihale, icra müdürü tarafından iptal edilerek ihale bedeli alıcısına ödenecek.

İhalenin feshi talebinde bulunulabilecek azami mühletin başlangıç tarihi, ihalenin yapıldığına ait kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarih olacak.

Taşınmazın ihale alıcısı ismine tescil edilmesinden sonra tahliye süreci yapılmadan taşınmaza malik olanlara da tahliye talep edebilme hakkı tanınıyor.

Kanunla, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi maksadıyla, sıra cetvelinin tanzimi üzerine tebligatı alan hak sahibinin teminat mukabilinde alacağını tahsil edebileceğine ait düzenleme yapılıyor. Böylelikle teminat mukabilinde alacağı tahsil edebilmek için sıra cetveline karşı şikayet ve itiraz kademesine geçilmesine gerek olmadığı net bir biçimde ortaya konuluyor. Öte yandan banka teminat mektubunun “süresiz” olduğu açıklığa kavuşturuluyor.

İHALE BÜSBÜTÜN ELEKTRONİK ORTAMA ALINACAK

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “çocuk teslimi”, “çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla ferdî bağ kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması” ve “çocuk teslimi buyruğuna muhalefetin cezası” başlıklı hususlar yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemeyle ayrıyeten “İhalenin feshi ve farkının tahsili” hususu de yürürlükten kaldırılıyor. Maddeyle, açık artırmada en yüksek teklif verilip de müddeti içinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminatın, takip borcu ve satış masrafları için belgeye gelir kaydedileceği düzenleniyor.

Düzenlemeyle, İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılarak ihalenin büsbütün elektronik ortama alınması sağlanıyor. Buna ait yönetmelik ile çıkarılması gereken tarife, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak.

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ait kararların uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen vilayet yahut ilçelerde, buna ait yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Kararların hangi vilayet yahut ilçede ne vakit uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak.
Çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel satış talep edilmiş olmasına karşın değer takdiri ile koruma ve satış masraflarının tamamının yatırılmadığı hallerde tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen sarfiyatların yatırılması mecburî olacak. Bu mühlet içinde sarfiyatlar peşin olarak yatırılmazsa satış talep edilmemiş sayılacak.

İhalenin feshine ait değişiklikler, ilgili hususun yürürlüğe girdiği tarihte birinci derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleriyle Yargıtayda görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmayacak. Lakin, ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına mahkumiyete ait karar görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanacak. Temyiz kanun yolu incelemesi evresinde bulunan evraklar bakımından para cezasının oranına ait değişiklik, tek başına bozma nedeni yapılamayacak. Yargıtay değişikliği uygulayarak kararı düzeltebilecek.

“COVID-19 izni” ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından “her seferinde 2 ayı geçmemek üzere 9 defa uzatılabilir” formundaki ibare, “her keresinde 2 ayı geçmemek üzere 12 defa uzatılabilir” olarak değiştiriliyor. Buna nazaran, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan mahkumlar, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen mahkumların bu kapsamdaki müsaade mühleti 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecek.

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kanunda yer verilen cezalardan birini gerektiren hatadan ötürü hakkında kamu davası açılmış olması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilecek.

Kanun’a nazaran, icra başmüdürlerine ek adalet hizmetleri tazminatı ödenecek.
Keşif ve icra sürecine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor süreçleri için daire dışına çıkan toplumsal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak. Bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında temel alınan 200 gösterge sayısı 275’e çıkarılacak.

ÇOCUKLARA DAİR DÜZENLEMELER

Türk Uygar Kanunu’nda çocuğun üstün faydası gözetilerek, şahsî münasebet kurulmasına dair karara alışılmamış davranılmasının önlenmesi maksadıyla düzenleme yapılıyor.

Ferdî bağ kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine ters olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne yahut babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bu konu şahsî bağlantı kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

Çocuk Müdafaa Kanunu’na, “Çocuk Teslimi ve Çocukla Ferdî Bağlantı Kurulması” başlıklı dördüncü kısım ekleniyor.

Kanunla çocuk teslimi yahut çocukla ferdî bağ kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam yahut önlem kararları, çocuğun üstün faydası temel alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan isimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Adalet Bakanlığınca, müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve işçi ile psikolog, pedagog ve toplumsal çalışmacı görevlendirilecek.

Müdürlük bulunmayan yerlerde bu kısım kapsamında yer alan misyonlar, Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

İlam ve önlem kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak.

İlam ve önlem kararları müdürlükçe görevlendirilen psikolog, pedagog, toplumsal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen üzere uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecek.

İlam ve önlem kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında vazifeli, uzmanların yer aldığı bir vazifeli listesi oluşturulacak. Bu uzmanların kâfi sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilecek. Bu listede yer alan uzman ve öğretmenlerin misyon yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafından belirlenecek.

ÇOCUĞUN TESLİMİNE DAİR SÜREÇLER

Çocuk teslimine dair ilam yahut önlem kararları, yükümlüsü tarafından isteğiyle yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam yahut önlem kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, her türlü irtibat vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek ve müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere çocuğun belirlenen yere getirilmesini derhal bildirecek, bu bildirimin yapıldığını yahut yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse veya çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocuğun teslimine dair bir teslim buyruğu gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen yahut yükümlünün haklı mazereti nedeniyle müdürlükçe alınan çocuk, hak sahibine teslim edilecek.

Yükümlü, buyruğun gereğini yerine getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan yardım istenebilecek. Kolluk üniteleri, güç kullanma dahil bu mevzudaki talepleri derhal yerine getirecek. Çocuğun üstün faydasının gerektirdiği hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye yahut teslim buyruğu bildirisine gerek olmaksızın bu kararları uygulayacak.

Çocuk, hak sahibine teslim edildikten sonra yükümlü haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıyeten yeni bir karara yahut yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim buyruğu bildirimine gerek olmaksızın çocuk hak sahibine teslim edilecek.

ÇOCUKLA ŞAHSÎ BAĞ KURULMASI SÜREÇLERİ

Çocukla şahsî alaka kurulmasına dair ilam yahut önlem kararları yükümlüsü tarafından isteğiyle yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam yahut önlem kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, her türlü bağlantı vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, ilam yahut önlem kararında belirtilen gün ve saatte, gün ve saat belirtilmemişse müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere çocuğun müdürlük tarafından belirlenen yere getirilmesini derhal bildirecek, bu bildirimin yapıldığını yahut yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Yükümlüyle irtibat kurulmayacak yahut yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse veya belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocukla ferdî münasebet kurulmasına dair bir teslim buyruğu gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk hak sahibine teslim edilecek, hak sahibine ilam yahut önlem kararında belirtilen müddetin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, çocuğu getirmez yahut kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler hariç olmak üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında cürüm duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak bildirim edilecek. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse hak sahibi hakkında müdürlük tarafından cürüm duyurusunda bulunulacak ve müteakip süreç hakkında yükümlü bilgilendirilecek.

Ferdî bağlantı kurulmasından sonra hak sahibi tarafından teslim yerine getirilen çocuğun yükümlüye yahut yükümlünün belirlediği bireye teslimi mümkün olmazsa çocuk hak sahibinde bırakılacak. Bu da mümkün olmazsa müdürlüğün talebi üzerine, aile ve toplumsal hizmetler vilayet müdürlüğünce çocuğun süreksiz olarak barınmasına yönelik önlemler alınacak.

Yükümlü haklı mazereti nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınmasını talep ederse gerektiğinde hak sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk müdürlük tarafından yükümlüden alınarak hak sahibine teslim edilecek.

Hak sahibi, buyruğun yükümlüye bildiriminden sonraki periyotta, teslim saatinden en az 48 saat evvel çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılı olarak, elektronik ortamda yahut müracaat etabında beyan ettiği irtibat kanalıyla bildirecek. Hak sahibinin bildirimde bulunmadığı yahut gelemeyeceğini bildirdiği hallerde bu konu ve çocuğu buyrukta belirtilen yere getirme zaruriliği bulunmadığı yükümlüye bildirilecek. Bu süreçler tutanak altına alınacak.

BİRİNCİ KARŞITLIKTA DANIŞMANLIK ÖNLEMİ

Kanunla, çocukla şahsî ilgi kurulması süreçlerinin çocuğun üstün faydasını koruyacak biçimde yerine getirilebilmesi gayesiyle müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince, çocuk, hak sahibi yahut yükümlü hakkında danışmanlık önlemi uygulanmasına karar verilebilecek. Yükümlünün teslim buyruğuna birinci ters hareketinde müdürlük yükümlü hakkında danışmanlık önlemi uygulanmasını aile mahkemesinden talep edecek.

İlam yahut önlem kararını isteğiyle yerine getirdiğini argüman eden yükümlü, yapılan bildirimin yahut bu bildirim yapılamamışsa gönderilen teslim buyruğunun haksız olduğunu, müddeti içinde şikayet yoluyla ileri sürebilecek.

Çocuğun yerleşim yerinin değişmesi halinde belge resen ilgili yer müdürlüğüne gönderilecek ve ilgili müdürlük süreçlere kaldığı yerden devam edecek. Bu müdürlük, evraktaki teslim buyruğu kapsamında yalnızca teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye bildiri edecek. Teslim yeri değişikliği hak sahibine her türlü bağlantı vasıtasıyla bildirilecek.

Hak sahibi yahut teslim yükümlüsü hakkında Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca saklılık kararı ya da öbür bir önleme karar verilmesi halinde teslim süreçleri bu kararlar dikkate alınarak yerine getirilecek.

Hak sahibi, teslim buyruğunun yükümlüye bildiriminden sonraki periyotta, teslim saatinden en az 48 saat evvel çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği halde haklı bir mazeret olmaksızın arka arda 2 sefer yahut bir yılda 3 defa gelmezse müdürlük tarafından evrakın süreçten kaldırılmasına ve teslim buyruğunun kararsız hale gelmesine karar verilecek.

Teslim buyruğunun bildiriminden sonraki devirde yükümlü en az 1 yıl boyunca buyruğun gereğini metoduna uygun bir halde yerine getirecek ve müteakip devirde de ferdî bağ kurulmasına dair mahkeme kararına uygun hareket edeceğini taahhüt ederse müdürlük, ilgili uzmanın kanaatini de alarak evrakın süreçten kaldırılmasına ve teslim buyruğunun kararsız hale gelmesine karar verebilecek. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye bildirim edilecek. Yükümlü bu taahhüdünü yerine getirmezse hak sahibinin talebiyle yükümlüye direkt teslim buyruğu bildirilecek.

ÇOCUK TESLİMİ İÇİN ELVERİŞLİ YERLER BELİRLENECEK

Çocuk Muhafaza Kanunu’nda yapılan değişiklikle teslim yerlerine ait düzenleme yapıldı. Buna nazaran, çocuk teslimi ve çocukla ferdî münasebet kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ait süreçler, İsimli Takviye ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teslim yerlerinde gerçekleştirilecek.

Teslim süreçleri için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler ve belediyeler tarafından elverişli teslim yerleri belirlenecek, yoksa oluşturulacak, araç tahsis edilecek ve şoför görevlendirilecek.

Teslim yerlerinin belirlenmesinde, oluşturulmasında, tefrişinde, bu yerlerin güvenliğinin sağlanmasında ve teslim hizmetlerinin sunumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, müdürlüğe her türlü dayanağı sağlayacak.

Çocuk teslimi ve çocukla ferdî ilgi kurulmasına dair müdürlükçe yapılan süreç ve verilen kararlara karşı, öğrenme ya da bildiri tarihinden itibaren bir hafta içinde, süreci yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikayette bulunulabilecek.

Mahkeme, yapılan süreçlerin yerine getirilmesini durdurabilecek ya da evrak üzerinden gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle acilen karar verecek.

Şikayet üzerine verilen karara karşı, bildirimden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebilecek. İtiraz merci, bir hafta içinde kararını oluşturacak, itirazı yerinde görürse işin aslı hakkında karar verecek. İtiraz üzerine verilen karar, kesin karar olacak.

ÇOCUK TESLİMİNDE KARŞIT HAREKET EDENLERE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Çocuk teslimine dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ait teslim buyruğuna ters hareket edenler ile buyruğun gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üzerine, fiil cürüm teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin mahpusu ile cezalandırılacak.

Çocukla ferdî bağ kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ait teslim buyruğuna karşıt hareket edenler ile buyruğun gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üzerine, 3 günden 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

Şahsî ilgi kurulması için kendisine çocuk teslim edilen hak sahibi, ilam ya da önlem kararında belirtilen mühletin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmezse, fiil hata teşkil etse dahi, 3 aya kadar disiplin mahpusu ile cezalandırılacak. Şikayete bakacak misyonlu ve yetkili mahkeme, süreci yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesi olacak.

Disiplin mahpusu ile cezalandırmaya ait kararlar, mutlaklaşmasını müteakip cumhuriyet başsavcılığı tarafından infaz edilecek. Bu kararlar katılaştığı tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilemeyecek. Şikayetten vazgeçilmesi halinde ya da çocuğun velayet hakkı sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve bütün sonuçlarıyla bir arada ceza düşecek. Aile mahkemesince verilen kararlara karşı, ilgili hususlar uyarınca itiraz edilebilecek.

Çocuğun uzman yahut öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı yahut başkasına teslim edildiği sırada kayda alınan ses yahut imajların internet ortamında yayınlanması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini tez eden ilgililer, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Gayret Edilmesi Hakkında Kanun’un ilgili unsuru uyarınca içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesini isteyebilecek.

SARFİYATLARIN KARŞILANMASI

Kanunla, çocuk teslimi ya da çocukla ferdî bağ kurulmasına dair kararların yerine getirilmesi için hak sahibinin katlanması gereken mali külfet ortadan kaldırılıyor.

Çocuk teslimi ve çocukla ferdî münasebet kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ait yapılacak süreçler, Harçlar Kanunu ile öbür kanunlar uyarınca alınması gereken tüm harçlardan istisna olacak. Ayrıyeten bu iş ve süreçlerin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar, avukatlık fiyatı hariç Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Milletlerarası Çocuk Kaçırmanın Tüzel İstikamet ve Kapsamına Dair Kanun’un, kararların yerine getirilmesi kararında de değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda çocuğun iadesine ya da şahsi alaka kurulmasına dair ilamlar, teslim buyruğu bildirim edilmeksizin yerine getirilecek.

ABONELİK KONTRATLARINDA HACİZ TALEBİ 2 YILDAN 5 YILA ÇIKARILIYOR

Maddeyle abonelik kontratlarında haciz talebi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Abonelik Kontratından Kaynaklanan Para Alacaklarına Ait Takibin Başlatılması Yolu Hakkında Kanun’da da değişiklik yapıldı.

Ödeme buyruğunun bildirimi tarihinden itibaren 5 yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşecek. İtirazın karardan düşürülmesine ait dava açılması halinde davanın açıldığı tarihten kararın katılaşmasına kadar geçen müddet hesaba katılmayacak.

Etiketler: / / / /

Sezon Öncesi Red Bull Arena Stadyumu Foto Muhabirlerine Tanıtıldı
Hasan Çelik/Türk USA Newspaper  Sezon öncesi New York Red Bull Arena Stadyumu Foto Muhabirlerine tanıtıldı. Bir yıl boyunca Red Bull Arena’da...
Trump: Rusya, Hitler ve Napolyon’u yenen bir savaş makinesi
Trump: Rusya, Hitler ve Napolyon’u yenen bir savaş makinesi Başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle Biden yönetiminin...
Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu
Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler’de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal’dan boşalacak...
ABD hükümeti bir kez daha ‘kapanma’ riskiyle karşı karşıya
ABD hükümeti bir kez daha ‘kapanma’ riskiyle karşı karşıya ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin, yeni bütçe üzerinde hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle...
ABD’de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
ABD’de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı ABD’nin New Jersey eyaletinden Kaliforniya’ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit...
Philadelphia Union, deplasmanda Deportivo Saprissa’yı 3-2 mağlup etti 
Philadelphia Union, deplasmanda Deportivo Saprissa’yı 3-2 mağlup etti  Hasan Çelik/ Türk USA Newspaper Mavili, Sarılı Philadelphia Union, Şampiyonalar Kupası’nın ilk maçında...
New York Red Bulls’un, takım kaptanı Emil Forsberg oldu
New York Red Bulls’un, takım kaptanı Emil Forsberg oldu Hasan Çelik/Türk USA Newspaper New York Red Bulls, Orta Saha Oyuncusu...
Biden, Güney Carolina’daki ön seçimleri rahat kazandı
Biden, Güney Carolina’daki ön seçimleri rahat kazandı Trump ve Biden’ı karşı karşıya getiren ABD’deki hararetli başkanlık seçim yarışı Demokratların Güney...
ABD’ye sığınmacı olarak kaçak yollarla gelen Türklerin sayısı 50 bini buldu
ABD’ye sığınmacı olarak kaçak yollarla gelen Türklerin sayısı 50 bini buldu ABD’ye Meksika ve Kanada sınırlarından iltica etmek için kaçak...
2026 Dünya Kupası’nın açılış ve final maçlarının stadyumları belli oldu
Hasan Çelik/ Türk USA Newspaper  Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı Meksika’daki...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ